Skaraborgs sjukhus Skövde

På uppdrag av Västfastigheter har Semrén & Månsson sedan 2012 arbetat med förstudier för dels en ny akutmottagning, dels en om- och tillbyggnad för serviceblocket med bland annat operation, IVA och sterilcentral. Under 2015 ändrades uppdraget till att gälla program och upphandlingsunderlag för ett sammanhållet akut- och psykiatriblock, innehållande akutmottagning med traumaenhet, ambulanshall och radiologi samt psykiatri med psykakut, vårdavdelningar och mottagningar.

Parallellt med upphandlingen gjordes ett nytt omtag tillsammans med Tyréns arkitekter, som då arbetade med programmet för serviceblocket, där de båda blocken lades ihop i ett nytt läge. Resultatet blev en nybyggnad på 65 000 kvadratmeter, väster om befintligt sjukhus, innehållande en andra sjukhusentré med akut- och serviceblock på ena sidan och psykiatri på andra sidan. Lösningen ger en sammanhållen psykiatri med förutsättningar för en mer effektiv vård. Samtidigt tillgodoses viktiga samband mellan akut- och serviceblocket, med en effektivare och säkrare vård som följd. Sist men inte minst kopplas den befintliga sjukhusentrén i öster ihop med den nya entrén i väster via ett centralt huvudstråk genom hela sjukhuset.

I samarbete med Tyréns går vi nu in i systemhandlingsskede följt av projektering, med byggstart sommaren 2018 och planerat färdigställande 2023.

Kontaktperson
Lena Kristiansson
Bruttoarea
65000 m²
År
2018
Uppdragsgivare
Västfastigheter/Byggdialog
Projektblad