Näl Infektion

Projektet – som är ett delprojekt inom NU-sjukvårdens strukturförändring Vård 2010 - syftade till att genom om- och tillbyggnad vid Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) flytta hela infektionssjukvården från Uddevalla sjukhus till NÄL. I samband därmed utökades både antalet vårdplatser och mottagningsrum.

Hela infektionskliniken förläggs till sjukhusets entréplan, dels i två befintliga flyglar som byggs om genomgripande, dels i en tillbyggnad i ett plan som binder samman flyglarna. Samtliga 24 vårdrum, 2 akutrum och 6 mottagningsrum har separata ingångar utifrån.

Projektet har präglats av stor komplexitet, med i många fall motstridiga krav vad gäller arbetsmiljö, vårdhygien, materialval, tillgänglighet, installationsteknik m m; hygienkraven har i de flesta fall fått råda över andra aspekter.

Kontaktperson
Anna Lund
Bruttoarea
3 000 m²
År
2010
Uppdragsgivare
Västfastigheter
Projektblad