Medicinareberget

Projektet är en studie för expansion av Medicinarbergets universitetsanknutna bebyggelse ner mot Linnéplatsen. Detta löser delar av den återvändssituation som råder på Medicinarberget idag och möjliggör en länkning ner mot Linnéplatsen, Övre Husargatan, Handelshögskolan och övriga centrala universitetsfunktioner.

Det är stora nivåskillnader inom det här aktuella området, varför vi föreslår en ’klättrande’ bebyggelse med inglasade mellanrum. Nivåskillnaderna kan överbryggas med invändiga trappor och hissar som även löser tillgänglighetsproblematiken. Genom att gruppera i mindre, men fler, huskroppar kan terränganpassningen hanteras på ett rimligt sätt och med bra markkontakt. Bebyggelsen dras något mot norra delen, så att all vegetation vid Annedalskyrkan hålls samman och täcker den föreslagna bebyggelsen från söder.

Projektet länkas även till, det av kontoret tidigare ritade, Psykologiska Institutionen som ligger som den nedersta volymen närmast Linnéplatsen.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
35 000 m²
År
1999
Uppdragsgivare
Akademiska Hus
Projektblad