Eriksberg

”Förslaget tar konceptuellt avstamp i betydelsen av mellanrum. Att låta de platser och rumsligheter som uppstår mellan fysiskt byggd struktur få samma dignitet som det byggda. Att skapa släpp med variation för upplevelserikedom och livskvalitet.”

Området Hammarparken är beläget där Hågadalens naturreservat möter Ekebydalen. Tomten är starkt kuperad och sluttar mot norr. Dagens och framtida bebyggelse i området utgör visuell fond till naturreservatet och bostadsområdena norröver. Förslaget har intentionen att i stor mån bevara och förädla dessa delar för framtida användning då det är en tillgång i närområdet.

Eriksberg är en tydligt begränsad grannskapsenhet med stadsdelscentrum, torg, service och skolor. Mot Hammarparken formar bostadshusen kvarter mot stora gemensamma gårdar. Förslaget strävar efter att bibehålla viktiga siktlinjer mot Flogsta och anpassa den nya bebyggelsen i skala och form för att ge området en mer samlad och tydlig karaktär. Ett tillägg som renodlar och förhöjer dagens värden och specifika kvaliteter. En strävan efter att på ett ödmjukt sätt förhålla sig till landskapet.

Koncentrerade klungor av bebyggelse längs ett nytt tvärstråk genom området lämnar plats för generösa mellanrum med sparad natur. De gröna kilarna får fortsatt karaktär av vilt naturlandskap och särskilt viktiga platser för djur- och naturliv lämnas obebyggda.

En ny gåfartsgatan genom området blir ett “shared space” där fotgängare, cyklister och bilister samverkar på lika villkor. Stigar och mindre gångvägar kopplar den nya bebyggelsen till befintliga bostadsområden i söder. Klungorna av bostadsbebyggelse ramar in och skapar en serie av torgytor utmed gåfartsgatan. Dessa ges olika karaktär och innehåll beroende av storlek och läge. Mot norr uppförs en större mer publik torgyta med möjlighet till service eller uteservering. Detta blir även en ny målpunkt längs gång- och cykelvägen till och från Flogsta.

Konceptuellt och gestaltningsmässigt ges kvartersstrukturerna en omsorgsfullt ordnad insida som står mot en vildare grön utsida. Fasaderna uppförs i puts och fasadskivor. Färgskalan hålls sober och dämpad i linje med omgivande natur, bergsknallar och tallskog. Lekfulla formationer på de utkragande balkongerna och kulörer för balkongräcken kan varieras och ge de olika bostadshusen en egen karaktär. Även de sammansatta modulerna ges olika fasadutformning och höjd för att hålla nere byggnadernas skala och uppnå en spännande och rumslig brokighet i området. Entréer kan förslagsvis ramas in med inslag av keramiska plattor som historiskt återknyter till Uppsala-Ekeby och dess långa tradition.

Kontaktperson
Lina Wågström
Bruttoarea
22 000 m²
År
2013