Brunnshögstorget

Projektet omfattar två kvarter på totalt 55 000 kvadratmeter med flera huskroppar av varierad storlek kring Brunnshögstorget. Kvarteren består i huvudsak av bostäder, som tillsammans med ett varierat utbud av service, kreativa mötesplatser och handel skapar synergieffekter för området och stadsdelen som helhet. För att skapa underlag för verksamheter och ett levande torg kommer bostäder att fördelas på tre högre huskroppar, varav den högsta planeras till 35 våningar.

Ambitionen är att kvarteren kring Brunnshögstorget ska bli ledande exempel inom hållbar stadsutveckling, och stort fokus ligger på nytänkande i arkitektur, boendeformer och socialt liv. Framtidens boende behöver vara flexibelt, inkluderande och med möjlighet till gemenskap. Här flätas olika boende- och upplåtelseformer samman med sociala funktioner som till exempel odlingsterasser, co-workingytor och gemensamhetslokaler och uppmuntrar på så vis till nya former av delningsekonomier mellan de boende.

Projektet utgör en del av Vinnovaprojektet Bridge the Gaps som syftar till att utveckla verktyg för att förbättra den sociala sammanhållningen och tryggheten i det blivande området,  i nära dialog med framtida Brunnshögsbor.

Kontaktperson
Tobias Landberg
Bruttoarea
55000 m²
År
2016-
Uppdragsgivare
Serneke Projektutveckling
Projektblad