Värdeskapande startar med starka visioner.

Sverige är ett välorganiserat land och vi svenskar älskar ordning och reda. Trots det (eller kanske på grund av det) tar det längre tid och kostar mer pengar att producera nya fastigheter här än någon annanstans i världen. Ligger lösningen i att öppna upp för nya samarbetsformer? Eller handlar det snarare om att ta sig tid att formulera och hålla fast vid en tydlig vision?

Samarbete och process. Hur ofta pratar vi inte om det? Ändå finns det ett ständigt skav där, som ingen tycks kunna lösa. Vi formaliserar bra och genomtänkta processer, men kan efteråt konstatera: det blev för dyrt, drog över tiden eller blev inte så bra som det var tänkt att bli.

Så vad är problemet egentligen? En förklaring är att de upparbetade processerna sällan tar hänsyn till de enskilda projektens särskilda förutsättningar, eller de nya verktygens möjligheter. Det saknas transparens och tillräckligt stort kunskapsutbyte mellan byggherren, arkitekten, entreprenören och de tekniska konsulterna. Därför tappas inlevelsen i platsen och lyhördheten mot målgruppen vi bygger för bort på vägen.

Och ofta är det just samarbetsformen och den upphackad processen som står i vägen för att lyckas fullt ut. Vi jobbar processtyrt, istället för agilt och värdedrivet. Det finns visserligen många delar i ett projekt som man inte kan förutse, till exempel myndighetsbeslut, konjunkturskiftningar, marknadens behov och så vidare. Men med ett värdestyrt arbetssätt blir det betydligt enklare att integrera nya eller oväntade förutsättningar i projektet.

Vart är vi på väg och varför?

Suboptimering har länge präglat svenskt byggande. I varje led tas beslut för att skära ned på kostnader genom att byta till billigare material, snabbare leverantörer eller konsulter med lägre timpeng. Planerade lösningar görs om för sent i processen och tänkta moment hoppas över för att spara tid. Men när en sak optimeras ur en avgränsad synvinkel, blir den sällan optimal ur ett helhetsperspektiv.

Om du vill undvika de vanligaste fällorna i ett byggprojekt måste teamet som tillsammans skapar produkten tidigt formulera en vision som alla inblandade skriver under på. Varför bygger vi? Hur genererar vi mest värde över tid? Vilken är produkten? För varje frågeställning gäller det att ta hänsyn till en rad målgrupper: slutkunden, brukarna och byggherren men också samhället i stort.

Alla inblandade i projektet måste förstå och engagera sig i de här avgörande frågorna genom hela processen, från byggherre och arkitekt till teknisk konsult, entreprenör, kommunikatörer, uthyrare och förvaltare. Men dagens uppdelade process sätter käppar i hjulen. De inblandade aktörerna arbetar i silos, hoppar in och ut i olika delar av projektet utan att alltid förstå eller dela visionen. Och då blir det svårt att ta ansvar för helheten.

Tekniken skapar nya samarbetsformer

Redan idag hjälper den digitala tekniken arkitekter, byggherrar och entreprenörer att sänka kostnaderna, höja effektiviteten och öka lönsamheten. Vi kan visualisera komplexa samband och få översikt över tider och kostnader för en så effektiv produktion som möjligt.

Ibland glömmer vi bort teknikens möjligheter för medskapande och interaktiva dialoger. Med hjälp av digitala verktyg kan vi undersöka hur den byggda miljön kommer upplevas och kan koppla samman tekniska lösningar. Numera kan vi också undersöka om projekt är hållbara; inkluderande, integrerade, effektiva och kvalitetssäkrade för kommande generationer.

Allt detta hjälper oss att säkra produktens prestanda och utvärdera om den byggda miljön uppfyller de affärskritiska målen, men då gäller det att alla inblandade i projektet verkligen känner till och förstår vad den långsiktiga och övergripande visionen är.

Viktigt att identifiera nyckelfrågorna tidigt

Genom att tidigt bjuda in till dialog, kunskaps- och idéutbyte mellan initierade personer i projektet – byggherren, arkitekterna, konsulterna, leverantörerna och de som ska sälja och förvalta projektet – kan en tydlig vision inte bara peka ut riktningen för det som ska byggas, utan även fungera som ett smörjmedel för effektiv projektering, produktion och förvaltning. Visionen löper som en röd tråd genom hela projektet, där alla är helt överens vilka värden som ska levereras.

En skarpt formulerad affärsvision – där vi fokuserar på det som kommer att generera långsiktigt hållbara värden – utgör helt enkelt grunden till framgångsrikt samarbete.

Visionen blir den ledande principen i de tusentals beslut som måste tas på alla nivåer av ett projekt. Att hela tiden pröva sina idéer och lösningar mot uppdragets förutsättningar blir då en naturlig del i processen.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Ulrika Liss-Daniels på
ulrika.liss-daniels@semren-mansson.se eller 031-17 24 01.