Tegelbruket

Vid norra infarten till Halmstad skapas ett nytt område med bostäder, kommersiella lokaler och förskola. Här bor man med gångavstånd till centrum och i naturskönt läge intill Nissan. Projektet består av tre punkthus som kopplas samman av ett förhöjt gårdsbjälklag med ytor för de boende att vistas, leka, plantera etc. Under bjälklaget ryms parkering, förrådsytor och servicelokaler. Dessutom planteras flera träd i marknivå som kommer att växa upp genom bjälklaget. Lokalerna vetter mot en gemensam torgyta som ramas in ytterliggare av friliggande byggnader innehållande förskola och livsmedelsbutik.

Tack vare bostadshusens höjd, läge och gestaltning utgör de ett nytt landmärke vid denna entré till staden. Husen sträcker sig mer än 50 meter över marken, fördelat på 16 våningar och varje byggnad innefattar 110 hyreslägenheter.

En tydlig gestaltningsidé med många böljande former är resultatet av en vilja att skapa intressanta gårdsrum och identitetsbringande byggnader, och samtidigt möta kraven i detaljplan. Ett helhetsgrepp på området binder samman de olika funktionerna och ger en attraktiv och levande boendemiljö.

År
2016
Uppdragsgivare
Järngrinden
Projektblad