Mölnlycke Fabriker

En samlad vision för den östra delen av Mölnlycke centrum bygger på att utveckla, förtäta och knyta samman området för att skapa en trevlig, trygg samt hållbar stad. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Det är en historiskt betydelsefull miljö som genom att förädlas kan tillföra Mölnlycke och Mölnlyckeborna en unik och ny dimension. Visionen har tre huvuddelar som samverkar. Mölnlycke fabrikers bruksmiljö förädlas, utvecklas och kompletteras med bostäder, mer verksamheter och en publik sporthall med tillhörande träningshallar. Ett naturligt samband skapas mellan nuvarande centrum och Mölnlycke fabriker genom att Hulebäcksgymnasiets parkering bebyggs med bostäder. Nuvarande parkering flyttas och bidrar till att skapa en barriär, mot järnvägen, och bättre miljö vid och kring Massetjärn. Wendelsbergsparken och Massetjärn kan bilda en stadspark som knyter samman och förstärker hela centrala Mölnlyckes attraktivitet. Bättre gång- och cykelvägar, parkbänkar m.m. iordningställs och nya mindre byggnader skapas, t.ex. ett bryggcafé, runt Massetjärn. I kombination med det strategiska utvecklingsarbete som Härryda kommun initierat för centrala Mölnlycke i övrigt växer nu en samlad, spännande och unik helhet fram.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
40 000 m²
År
2011
Uppdragsgivare
Wallenstam AB
Projektblad