Mölnlycke Centrum

Mölnlycke Centrum ligger mycket väl placerat i Härryda kommun mellan Göteborg och Landvetter. Utvecklingen av området har skett i högt tempo den senaste tiden och tillväxten förväntas öka även under de kommande åren. Semrén & Månsson har genom ett parallellt uppdrag gjort ett förtätningsförslag för Mölnlycke Centrum.

I första etappen utformas ett stråk i nord-syd riktning genom Mölnlyckes centrum med fondbyggnader i varsin ända som orientering. Längs stråket byggs paviljonger som ger utrymmen för marknad, café och information om det nya ”EKO-stråket”. Den anslutande bebyggelsestrukturen kompletteras med energieffektiva bostäder för blandade generationer. Mitt i det nya stråket ligger den befintliga Ekdalaskolan, som integreras med hjälp av en ny länkbyggnad. Det ger möjlighet att passera skolbyggnaden och samtidigt bibehåller verksamheten i sin helhet. Markplanen av bebyggelse söder om Råda torg förses med kommersiella lokaler. Råda Torg förstärks i sin karaktär som centrum, träffpunkt och passage. Ambitionen med förslaget är att skapa attraktiva miljöer med blandade funktioner och generationer.

Utgående från stråket utvecklas i andra etappen ett centrum med kvarterstrukturer och olika typer av bebyggelse i form och funktion. Parkeringen flyttas delvis i garage under marken. Det ger utrymme för gårdsgestaltning och trevliga miljöer för fritid och lek. Projektet står för en strukturell förtätning som framtidsvision för en ny identitet.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
35 000 m²
År
2010
Uppdragsgivare
Municipality of Härryda
Projektblad