Kv. Sprängaren

Förslaget presenterar en ny port till Sundbyberg, ett dynamiskt gränsland i staden där historia möter framtida utveckling, där landskaplig högpunkt möter lågpunkt, där Sundbyberg möter Solna. Nya kopplingar etableras och topografins potential tillvaratas.

Kv. Sprängaren blir ett förtydligande av stadens kanter och hörn, en målpunkt där riktningar möts i en levande stadsfront med varierande byggnadshöjder. En stadsfront som öppnar upp för siktlinjer och ljusinsläpp. Till bostadsvolymerna adderas publikt innehåll och bostadsnära service. Funktioner förenas i en stadsmässig blandning. Allt kopplar till en strålande södervänd torgremsa som varierar i såväl djup som karaktär. I norr möts de boende av omsorgsfullt gestaltade pocketparks.

Byggnadsvolymerna gestaltas i varierande typologier. Lamellhus med gavlar mot gaturummet bär var och en sin egen identitet, likt en barcode.
Varje lamell tilldelas unik materialitet och fönstersättning inom en sammanhållen palett. Terrassering uppåt i volymerna skapar möjligheter för generösa uteplatser till ett flertal lägenheter i attraktiva lägen. Lamellhuskaraktären möjliggör även genomgående lägenheter.
Lamellerna kopplas samman av lägre volymer. Volymerna kan bära karaktär av såväl stadsradhus som lamellhus.

Kv. Sprängaren kröns av en märkesbyggnad av punkthuskaraktär. Den högresta volymen rymmer generösa lägenheter som på ett intressant sätt kopplar till uterum/terrasser och tillför ytterligare attraktiv karaktär till Sundbybergs nya stadsfront.

Adress
Kontaktperson
Lina Wågström
Bruttoarea
17 500 m²
År
2013
Uppdragsgivare
Tobin Properties