KV 1, TYRESÖ CENTRUM

Efter vinst i en markanvisningstävling för Tyresö Centrums första etapp fick Semrén & Månsson uppdraget ett utveckla ett sexton våningar högt punkthus med 105 hyresrätter för Botrygg. Tomtens specifika förutsättningar  och oregelbundna geometri resulterade i en formstark volym med tydlig identitet, värdig ett framtida centrum. 

Den skulpturala byggnaden möter respektfullt omgivningens olika skalor och riktningar, och växer etappvis upp i stadsrummet och skapar en igenkännbar silhuett att orientera det intilliggande Forelltorget efter. Utöver den publika bottenvåningen bidrar en upphöjd bostadsgård och ett södervänt torg till variation, aktivitet och grönska i gaturummet. Husets vertikala sträckning och fönstersättningens jämna rytm bryts av med horisontella balkongfronter och fasadband i varierande bredd. Volymens form och variation i material ger fasaderna olika karaktär åt olika väderstreck - en smal silhuett mot norr och söder, en lekfull och varierad österfasad samt en västerfasad med generösa längsgående balkonger.

Projektet uppmuntrar de boende till en hållbar livsstil genom bland annat lättillgängliga cykelrum, lån av extra odlingslådor till balkong samt lätt åtkomligt miljörum.

Bruttoarea
8000 m²
År
2019
Uppdragsgivare
BOTRYGG
Projektblad