Högskolan Borås

Uppdraget erhölls genom tävlingsförfarande och 1:a pris 1999. Vi har samverkat under såväl tävlingsskedet som i projekteringsskedet med MA Arkitekter från Borås.

Projektets konceptuella idé om att sammanlänka enkla volymer till en komposition visade sig framgångsrik och enkel. Projektet kunde där igenom möjliggöra stora programmatiska förändringar, som att till exempel ta bort en större aula och istället tillföra en större biblioteksbyggnad. Uppdelningen av byggnaden i flera kroppar är även ett ställningstagande för att stenstadens rutnätsplan avslutas vid Järnvägsgatan.

Utöver själva uppgiften att lösa Högskolans behov av nya lokaler är projektet en viktig del i ett stadsbyggnadsperspektiv. Allégatan som går genom hela centrala Borås slutar vid kvarteret Sandgärdet. Genom att etablera en avslutande plats, kallad Högskoleplatsen, och här placera en värdig fondbyggnad, biblioteket, avslutas Allégatan på ett värdemässigt riktigt sätt.

Vi har lagt stor vikt vid möjligheter för skolans elever att mötas, studera och vistas i byggnadens allmäna zoner. Entrérummet är av detta skäl utformat som ett stort “vardagsrum”och blir mittpunkten för den nya byggnaden.

 

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
9 700 m²
År
2002-2003
Uppdragsgivare
Akademiska Hus
Projektblad