Haningeterrassen

I enlighet med Haninge kommuns vilja att skapa en modern och tät stadsmiljö i centrala Handen har Semrén & Månsson, tillsammans med SveaNor Fastigheter, tagit fram ett förslag för en omdaning av centrala Haninge.

Förslaget bygger på att utveckla en ny regional stadskärna med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En stadsmässig miljö med en kombination av bostäder, handel, specialistcentrum och en ny bussterminal aktiverar området under dygnets alla timmar.

I förslaget läggs bussterminalen på samma nivå som Poseidons Torg och rulltrapporna som leder till pendeltågen. En knutpunkt skapas där även kommersiella verksamheter och service ges plats. Det centrala stråket som löper från Haninge centrum och kulturhuset till pendeltågen behålls och förstärks. Ovan bussterminalen läggs ett däck som bildar mark för ny bebyggelse. I den norra delen placeras en byggnad som inrymmer ett specialistcentrum. I den södra delen bildar en blandad bebyggelse kvarter med gröna innergårdar. De föreslagna hustyperna är olika i skala och de större volymerna delas upp i mindre enheter för att skapa en stadsmässig miljö. Kvarteren utmed Nynäsvägen bildar en stadslik miljö och planeras för att klara bullret från vägen. Bostadskvarteren avslutas i norr med ett höghus som får en magnifik utsikt över Rudans friluftsområde i väster. Totalt tillförs drygt 450 nya bostäder i olika upplåtelseformer för olika behov.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
120 000 m²
År
2012
Uppdragsgivare
Sveanor Fastigheter AB
Projektblad