Följa berg

På en bergig tomt vid Lokomobilvägen, mellan Nacka strand och Jarlaberg, har Semrén & Månsson tagit fram attraktiva och kostnadseffektiva hyresbostäder tillsammans med Wallenstam. Projektet inleddes efter vinst i en markanvisningstävling och stod färdigt 2015.

Kvarteret möter den naturliga topografin och det typiska sprickdalslandskapet med lågväxta tallar, med fem hus som försiktigt klättrar uppför berget och formas kring en gård på bergsknallen. Husen anpassar sig i skala till de intilliggande fastigheterna och ett regisserat gångstråk genom tomten knyter ihop de närliggande bostadsområdena. Gångstråket blir ett tema som förgrenar sig i flera nivåer mellan och igenom huskropparna för att öka tillgängligheten på den bergiga tomten. Fasader i tegel och puts förstärker bergets karaktär och skiftningar, medan byggnadsdetaljer i trä knyter an till tomtens vegetation. 

De fem volymerna är indelade i tre olika hustyper med ett begränsat antal lägenhetsutföranden vilket ger variation i utformning men samtidigt möjliggör en rationell byggnadskonstruktion. 

Nacka kommuns höga energikrav förutsatte redan i tävlingsskedet ett tydligt energikoncept. Därför bygger uppvärmningssystemet på bergvärme i kombination med ett solfångarsystem, medan elbehovet tillgodoses genom egenproducerad vind- och vattenkraft. Den beräknade mängden ”köpt energi” för bebyggelsen kommer att understiga 30 kWh/m2.

Bruttoarea
10500 m²
År
2016
Uppdragsgivare
Wallenstam
Projektblad