Clarion Hotel Post Interiör

Omvandlingen av Centralposthuset till ett storhotell av hög klass kommer i framtiden att utveckla området kring Drottningtorget på ett positivt och påtaglig sätt. Upprinnelsen till projektet var ett samtal med byggföretaget PEAB som i sin tur hade fått frågan om etableringshjälp för ett nytt storhotell av Choicegruppen. På frågan om vad som skulle vara lämplig placering meddelades önskemålet centralstationen - “men där finns ju inget ledigt”.

Eftersom vi vid samma tidpunkt arbetade med hotell Avalon var alla, för hotellprojekt styrande mått och parametrar, aktuella för oss. Vid en rundvandring kring centralstationen så uppenbarade sig möjligheterna med Centralposthuset. De i den befintliga byggnaden glesa fönsteraxlarna var till fördel vid ett hotellbygge och den stora inlastningsgården var en stor potential för kongressalar och nya volymer för att uppnå önskat rumsantal. Vid detta ögonblick kunde vi inte till fullo inse komplexiteten i att transformera en centralpostanläggning till ett modernt storhotell.

Utan ett utomordentligt gott samarbete med fastighetskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet hade det inte varit möjligt att bygga 10 000 m2 inne i ett statligt byggnadsminne, och härigenom kunna genomföra projektet. Alltsedan invigningsdagen har belöningen i form av popularitet och uppmärksamhet visat att staden verkligen behövde ett gemensamt vardagsrum och en samlande plats i detta högst centrala läge.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
34 000 m²
År
2005-2012
Uppdragsgivare
Home Properties AB
Projektblad