Centrumhus Selma Lagerlöfs torg

Hisingsstadsdelen Selma Stad med Selma Lagerlöfs torg i centrum genomgår en omgestaltning och förtätning där utbudet av bostäder och service utökas. Selma Lagerlöfs torg ska bli en attraktiv handels- och mötesplats för alla med mer trygghet och tydligare stråk, torg och stadsgator. I direkt anslutning till torg och kollektivtrafik byggs ett nytt centrumhus med handel, vård, kontor och parkering ritat av Semrén & Månsson.

Kvarteret är uppdelat i två huskroppar. Den högre delen, vårdhuset, mot Litteraturgatan har en ljus tegelfasad med glaserat tegel i entréplan. Mot teglet kontrasterar den andra huskroppen, handelshuset, med en unikt perforerad plåtfasad som släpper in ljus i det bakomliggande parkeringshuset. För att knyta an till platsen är perforeringen utformad som namn på karaktärer ur Selma Lagerlöfs romaner.

De små butikerna och restaurangerna i tegelbyggnadens bottenvåning bidrar till aktivitet och rörelse på torget. I anslutning till dessa placeras en mindre torgbyggnad, även den med en butik och servering, som verkar rumsbildande för platsen. Med sin faluröda träfasad och glasade gavel in mot torget blir den en naturlig samlingspunkt för besökare.

Bruttoarea
15400 m²
År
2018-2019
Uppdragsgivare
Förvaltnings AB Göteborgslokaler
Projektblad