Borås Högskolebibliotek

Sverige har en utbildning för bibliotekarier vilken sker vid Högskolan i Borås. Därför har de programmatiska och ideologiska frågorna i biblioteksprojektet fått extra stort utrymme.

Strukturellt följer biblioteket idén om flera geometrisk väldefinierade kroppar som kopplats samman. Biblioteket utgör även fasaden av Allé-gatan och dess avslutning vid Högskoleplatsen. Den offentliga platsen flyter in i entréhuset, som blir ett slags vardagsrum för hela Sandgärdsprojektet. Från vardagsrummet når man huvudkommunikationssystemen och även direkt in till biblioteket.

Bibliotekets boksamlingar exponeras i flera våningar mot Högskoleplatsen. Denna sammanhållna massa av böcker utgör sinnebilden av kunskap och vetande, samtidigt som det blir en samlande form för hela högskolan. Runt boksamlingen grupperas sedan läsplatser i öppna lösningar i väster och norr. Administration, utbildning och grupprum av olika slag placeras söder och öster om boksamlingen.

Biblioteket putsas vit och utgör en viktig del i hela områdets komposition i tegel och puts. I etapp ett är höghuset och institutionsbyggnaden sedan tidigare av tegel medan hörsalsdelen är av puts. Kompositionen skulle fullkomnas om även studentkårens byggnad i kvarteret Balder blev av med plåtinklädnaden och återigen putsades.

 

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
8 200 m²
År
2004
Uppdragsgivare
Akademiska Hus
Projektblad