Utsikt: Stadsbyggnad

Semrén & Månssons studio stadsbyggnad menar på att det är endast genom samarbete som vi kan skapa de städer och platser vi vill ha i framtiden, det är visionen och värdegrunden man står på.

Blandstad
För att skapa ett samhälle där människor lever och verkar nära varandra och kan träffas spontant tror de flesta av oss att någon form av blandstad är den bästa lösningen. I blandstaden klarar vi också av utmaningar för framtiden gällande klimatet och hushållning med våra naturresurser.

För att klara av de ekologiska utmaningar vi står inför för att klara av att lämna över en bra värld till nästa generation måste vi göra det tillsammans med naturen. Resa tillsammans i kollektivtrafiken, och delningsekonomi är sätt att föra människor närmare varandra samtidigt som miljön tjänar på det.

Resurshushållning
Blandstad är en stad där många funktioner finns i varandras direkta närhet. Detta handlar om bostäder, arbetsplatser och handel, men också samhällslokaler i form av skolor, förskolor, äldreboenden, platser för idrott, vårdlokaler och lokaler. Det blir också allt viktigare att dessa funktioner inte bara finns i byggnader bredvid varandra utan faktiskt i samma lokal. Det gäller också att vi bygger byggnader som kan vara flexibla över tiden, kan vi utnyttja våra byggnader hela dygnet så skapar vi en bättre resurshushållning. Kanske är det köpcentrum som är våra nästa gentrifieringsområden? Lokaler som idag står tomma kan användas av startup-företag eller hantverkare som inte har råd med de dyra hyror som de stora kedjorna än så länge kan hantera i städernas kärnor.

Det som vi väljer att bygga hållbart, vackert och välgjort kommer att få stå kvar. Då är det viktigt att vi samtidigt som vi lägger energi på att faktiskt bygga genomtänkt och vackert lägger in att byggnaderna ska vara flexibla när de ska stå kvar i förhoppningsvis flera hundra år. säger Sven Henriksson, Jutabo.

Integration
Vår största utmaning är att skapa bostäder för alla som behöver tak över huvudet och att samtidigt se till att människor som idag är ensamma och segregerade kommer närmare varandra. Ett sätt att göra detta på är genom någon form av social housing. Genom att se till att människor från alla delar av samhället och alla åldersklasser möts och lever i samma områden ökar tryggheten i samhället.

Tillit och samarbete
I dagsläget har vi ingen bostadspolitik i Sverige. Kommunerna har inte ekonomin att klara av att försörja samhället med de samhällsfunktioner och samhällslokaler som behövs och privata initiativ är därför nödvändiga för att vi ska kunna upprätthålla vårt välfärdssamhälle.

Det är också viktigt att de detaljplaner som tas fram har den flexibiliteten i sig att det som ska byggas och har byggts kan förändras över tiden, här har vi ett behov av att skapa större tillit till varandra i planeringsprocessen. Vi på den privata sidan måste ha stor förståelse för kommunens viljeinriktning och att vi kan se att de har hela kommunens bästa att jobba för. Kommunerna måste våga förlita sig på att vi i det privata har en större kunskap om projektens ekonomi än de har, att de ser oss som samhällsutvecklare och att de vågar lyssna på oss och ta till sig våra tankar.

Tillsammans med de här långa ibland utdragna processerna är det också viktigt att vi funderar över om vi lägger tid på rätt saker. Vissa saker behöver processas och diskuteras och ta lite tid och landa, medan andra beslut kan vi tillsmans fatta med mindre fakta på bordet. Vi borde lägga mer vikt på att skapa en gemensam syn av projektet tidigt i processen så att vi har lättare för att prata med varandra genom processen och se till att de beslut som tas alltid går i rätt riktning.

Om inte kommunerna blir bättre på att ställa om till en planering som är mer inriktad på att klara av klimat och miljöutmaningarna så kommer staten att gå in med nya lagar och riktlinjer för att vända mot ett mer hållbart samhälle säger Peter Wallentin planchef i Härryda kommun.

Holistiskt synsätt
Arkitekten med känsla för struktur kommer att bli en än viktigare spelare i framtiden. Någon som kan se var projektet är på väg. Någon som kan samla en grupp kring ett projekt, hitta visionen och knuffa gruppen i rätt riktning under hela projektets genomförande. Men som också har visionen att kunna se vad som kan hända på platsen 50 år efter att byggnaden är klar och kunden flyttat in. Vilken typ av flexibilitet ska vi ge utrymme för. En bra kommunal översiktsplan ger riktlinjer för 20–25 år framåt i tiden. En bra arkitekt ska kunna spana längre in i framtiden än så.