Utsikt: Digitalisering gör sjukvården mänskligare

Vårdarkitekturen utvecklas för att förbättra och effektivisera hälsovården. Semrén & Månssons studio vård förutspår vad framtidens sjukvård kommer att innebära för patienter, sjukvården och arkitekter.

Hälsodata & Smarta Produkter

En pågående trend som kommer att utvecklas i allt högre utsträckning är hälsodata, information som smarta produkter samlar in om oss. Från dagens klockor och ringar, till framtidens toaletter och kylskåp som kan tala om för oss hur vi mår och skicka vidare informationen till vårdgivaren. Detta kommer att möjliggöra ett större fokus på preventiv vård.

Allt större del av den reaktiva vården kommer att ske i det egna hemmet, med hjälp av videosamtal och hembesök. Det kommer att finnas en central dit patienters hälsodata skickas in digitalt för att bevaka patienter i hemmen för att ge snabb diagnos och korrekt behandling, via telefon, läkarbesök i det egna hemmet eller ett besök på ett specialistsjukhus.

Mängden vårdbesök på sjukhus spås därmed att minska vilket kommer vara en väldigt viktig trend i en värld där antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och sjukhusen kan göra dig sjuk.

Sjukhusbedriven Vård

Specialistsjukhus kommer växa fram mitt i samtliga större städer för att effektivisera vården där de agerar knutpunkter för en sammanhållen och nära vårdkedja utan slutenvårdsplatser. Istället bedriver sjukhusen dagsjukvård för att korta ner vårdtiderna och ge samtliga medborgare möjlighet till den vård man behöver.

Med förråd och driftsutrymmen placerade externt utanför städerna är sjukhusen byggda på yteffektivast möjliga sätt. Självstyrande elbilar gör flertalet dagliga turer med färdigpackade operationsvagnar och stapelvaror, och tar med sig tvätt och sopor därifrån.

Specialistsjukhusen kommer agera som en central, med koll på sitt närområde för att kunna styra resurs och kompetens till rätt plats i rätt tid. De har även tillgång till den bästa utrustning som finns att få tag på för att erbjuda patienten möjlighet till en trygg och säker vård. Eftervård sker i hemmet där patienten är övervakad via ett armband.

Den högspecialiserade sjukvården kommer bli alltmer centraliserad och den generella sjukvården alltmer decentraliserad. Graden av decentralisering styrs bland annat av hur långt vi kan driva digitaliseringen. Vi kommer bygga mindre för att ytbehoven minskar och mer generellt för att möjliggöra en förmåga till anpassning/förändring över tid. Digitaliseringen nyttjas bland annat för att styra och optimera sjukhusets materialförsörjning med så lite manuellt arbete som möjligt, säger Henrik Almgren projektenhetschef för Göteborgssjukvården – sjukhusen i väster, projektledare för Högsbo specialistsjukhus.

Framtidens vårdcentraler

Man kommer frångå dagens arbetssätt där personalen arbetar i enskilda rum till en aktivitetsbaserad arbetsplats. Administrativt arbete kommer ske teambaserat i öppna landskap vilket stärker personalens möjlighet till samarbete och leder till snabbare och mer träffsäker behandling av patienten, samt i förlängningen minskade väntetider. Det framtida mötet mellan vårdgivare och patient sker i förbokade mottagningsrum och en utveckling av mobila team, hembesök och andra behandlingslösningar. Däröver, bör hälsohubbar placeras på platser där många människor rör sig, för ett proaktivt arbete med friskvård, säger Patrik Stark, lokalstrateg/lokalförvaltare på Capio.

Arkitektens roll

Vår roll som gestaltare av hälsofrämjande miljöer kommer fortsätta att vara viktig. Med hotet om antibiotikaresistens kommer än högre krav ställas på hygien och det blir utmanande att skapa rum med balans mellan hög vårdkvalitet och mänsklighet. Det gäller såklart både på våra framtida specialist- och akutsjukhus men också i våra hemsjukvårds-hem och hälsohubbar på stan.

Ritningsfria projekt är i startgroparna och sjukhusprojekten med sina stora budgetar och långa projekteringstid är perfekta för att prova nya program och verktyg för att göra projekten mindre statiska, fulla med data. Detta kommer att förändra vårt sätt att projektera och leverera handlingar.

Sjukvårdsprojekten har allt som oftast starka kopplingar till framtida brukare. Redan idag ser vi VR och AR som viktiga verktyg för att kommunicera projektet och få värdefull input direkt från verksamheterna.