Med datadriven design kan vi ta bättre beslut för affären och framtiden

Data spelar en allt mer central roll inom arkitekturen och stadsutvecklingen. Genom att göra designen mätbar får vi insikt i hur den presterar och kan säkerställa att den möter kraven med hjälp av verifierade fakta. Samtidigt leder parametriska designverktyg, robotisering och 3D-printning till helt nya, gränslösa möjligheter. Vilken roll spelar då människan och det sinnliga – fantasi, drömmar och kreativitet – i den framtida designprocessen?

De nya digitala verktygen gör det möjligt att hantera mer fakta i gestaltningsprocessen än någonsin tidigare. Konstruktörer, arkitekter och andra byggkonsulter får nya möjligheter att generera lösningsvarianter och utvärdera dem mer systematiskt. Vilket i sin tur skapar helt nya förutsättningar för byggherrarna att fatta beslut tidigare i processen – beslut som både blir bättre underbyggda och mer långsiktiga.

Säkerställa och optimera med hjälp av data

Att optimera byggnadens prestanda har ju alltid gjorts; hur mycket energi den förbrukar, hur mycket dagsljus som kommer in och hur kvadratmetrarna utnyttjas på bästa sätt, men när parametrarna datoriseras blir iterationerna mindre tidskrävande.

I skisstadiet av ett projekt kan digital modellering användas för att till exempel prova olika stadsrum, volymer och fasader. Mönster och former kan undersökas och jämföras av erfarna specialister. Trafik-, luftflöden och människors rörelsemönster kan simuleras för att rita välfungerande och attraktiva miljöer där människor trivs och mår bra.

De här nya verktygen gör det enklare att tackla större och mer komplexa projekt genom att analysen och gestaltningen görs simultant. Vi får direkt en indikation på hur den byggda miljön kommer att bete sig och fungera. Därmed får vi också större möjlighet att testa oss fram till önskat resultat och skapa högpresterande unika byggnader anpassade till den specifika platsen och dess förutsättningar.

Gränslös form med ny teknik

Men att säkerställa byggbarhet och genomförbarhet är bara en av alla nya möjligheter. I framtiden kommer datorns kraft och precision även att länkas direkt till produktion och tillverkning. Byggandet kommer i högre grad bli en industriell process, utan att gestaltningen behöver bli repetitiv och förutsägbar. Genom att kombinera mänsklig konstnärlighet med robotiserad automatisering kan istället detaljeringsgraden i designen ökas och få större variation än någonsin.

En annan av framtidens många möjligheter är parametrisk design. Det innebär att formen styrs genom ett antal parametrar och begränsningar som definieras i en digital modell. Informationen från modellen kan användas för att skapa komplexa former eller uppfylla specifika krav på till exempel dagsljus, grönytor eller utsikt, men kan också styra hur de ingående komponenterna först tillverkas industriellt och sedan sammanfogas på byggarbetsplatsen. Datorn och den mänskliga fantasin samverkar alltså för att skapa arkitekturen, men det är människan som styr modellens input och hur outputen slutligen används.

Även på byggarbetsplatsen påverkar digitaliseringen. Första steget är att digitalisera informationen i fabriken för att få bort pappersritningar. Byggarbetarna får då rätt information i rätt ögonblick med tydliga instruktioner att följa, till exempel en animering eller film som visar arbetsmomentet.

En annan möjlig utveckling är intåget av robotar och 3D-printers som kan skriva ut hela byggnader eller delar av huset. Om de får genomslag så ger de en helt ny nivå av precision och tempo som kommer att påverka hur vi designar och bygger. Samtidigt finns en rimlig skepsis och en inbyggd tröghet i utvecklingen – många av de nya metoderna är obeprövade och konsekvenserna för byggsektorn svåra att överblicka – men det som talar för den nya automatiserade tekniken är materialbesparingen, den ekonomiska lönsamheten samt den arkitektoniska friheten.

Möjliggör data mänskligare arkitektur?

Fördelarna med datadriven design är alltså många, men frågetecknen är minst lika många. Hur integrerar vi de mänskliga aspekterna när data blir allt mer central i utformningen av en byggnad? Och hur behåller vi det unika, särpräglade och oväntade?

Ja, det beror på vad visionen är och vad vi vill åstadkomma. Vi kan värdera och använda information på olika sätt beroende på vad slutmålet är. För trots att vi nu får tillgång till vetenskapligt verifierade data, måste vi veta var vi är på väg och varför.

Det är upp till oss – beställare, arkitekter, konsulter och byggentreprenörer – att ställa rätt frågor och krav, men också att våga drömma stort. För det vi bygger påverkar omgivningen under lång tid och det uppstår ständigt nya aspekter att ta hänsyn till. Med fakta som stöd kan vi inte bara säkerställa att vi uppfyller framtidens krav, utan även hitta nya vägar för att ta oss till målet utan onödiga omvägar och omtag.

Framförallt får vi fler och större möjligheter att hitta de verkligt värdeskapande lösningarna på många av samhällets stora utmaningar.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Maria Persson på maria.persson@semren-mansson.se eller 0703-40 20 92.