Hej bostadskrisen!

Var finns alla nybyggda fyrarummare som en ensamstående tvåbarnsförälder faktiskt har råd med? Och när kommer de där välplanerade, kostnadseffektiva studentbostäderna som alla frågat efter i snart tjugo år? Och varför planerar vi egentligen inte för fler flexibla bostadslösningar som enklare kan anpassas till framtidens okända, ständigt växlande behov?

Hur bostadskrisen ska lösas finns det delade meningar om, men vi på Semrén & Månsson är övertygade om att vi måste bli fler aktörer som slår våra kloka huvuden ihop för att bygga smartare.

Först och främst måste vi börja producera billigare. Alla stora nybyggare försöker, men med varierande metoder och framgångar. När kalkylen är knådad och klar, tenderar den ofta att landa i ytterligare ett livstilsprofilerat kvarter med dyrköpta bostadsrätter. Eller hyresrätter bäst anpassade för familjekonstellationer där två välavlönade vuxna ingår, trots att det idag knappast finns några genomsnittsfamiljer. Det finns uppenbarligen ett systemfel som måste brytas – hur gör vi?

Skenande svensk kostnadskarusell

Enligt Boverket behöver Sverige bygga 67 000 nya lägenheter om året den närmaste tiden för att möta bostadsbehovet hos den växande befolkningen. Samtidigt är de flesta nya bostäder så dyra att många inte har råd att bo där.

Vissa menar att Sverige som högkostnadsland per automatik måste ha dyra bostäder. Men prisökningen mellan 1998 och 2017 är så dramatisk att det måste finnas andra förklaringar.  En lägenhet i ett ”ordinärt flerbostadshus” hade en produktionskostnad på ca 1,1 miljoner kronor 1998 enligt SCB.  2017 hade den kostnaden ökat till 2,8 miljoner. Mer än en dubblering under en tjugoårsperiod, vilket vida överstiger inflation och indexregleringar.

Vi kan inte fortsätta bygga till vilket pris som helst. Och vi kan inte ta ut vilka hyror som helst. Kunde vi gemensamt hitta en slimmare väg till produkten, med effektivare projekterings- och produktionstider plus färre mellanhänder, skulle vi kunna erbjuda människor lägre boendekostnader – under förutsättning att den ökade effektiviteten inte bara ökar vinstmarginalen i projekten.

Sänkta byggkostnader och större samhällsansvar

För att komma tillrätta med att alltför få har råd med nyproduktionen på bostadsmarknaden måste stat, kommun och fastighets- och byggbranschen gemensamt visa att den menar allvar med sitt samhällsbyggande och samhällsansvar. Samtidigt som vi måste se till att det vi bygger är vackert, funktionellt och långsiktigt hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

För att kunna åstadkomma kvalitetsbostäder som fler har råd att bo i måste viljan att tänka nytt helt enkelt finnas hos alla. Det krävs en tydlig gemensam vision för vilket samhälle vi vill ha och tydliga vägar för att nå målen.

 

SÅ VILL SEMRÉN & MÅNSSON MÖTA BOSTADSKRISEN

Ökat utbud av byggbar mark

Inte sällan börjar det ute i kommunerna. Brist på byggbar mark, långa handläggningstider och en tröghet i detaljplanearbetet drar ofta upp de initiala kostnaderna i ett projekt. För att kunna sänka de totala kostnaderna för ett projekt måste det finnas mark att bygga på. Om utbudet inte ökar så kommer prisbilden fortsatt vara alltför hög i många kommuner.

Ännu effektivare planprocess

Tiden från projektidé till byggstart måste minskas. Här pågår redan många bra initiativ. Införandet av byggherredrivna planer är ett exempel som redan idag bidrar till ökad effektivitet på många håll. Men det behövs mer; mark- och miljödomstolarna måste till exempel hantera överklagade detaljplaner ännu snabbare än vad de gör i dag.

Närmare samarbete

För att möta bostadskrisen krävs ett närmare samarbete mellan byggherren, arkitekten, entreprenören och de tekniska konsulterna. Dialogen och kunskapsutbytet i projekten måste intensifieras för att hela tiden komma närmare målet - att skapa hållbara och attraktiva miljöer som fungerar. Viktigast av allt är att ta sig tid att formulera och hålla fast vid en tydlig vision (läs artikel)

Långsiktigt värdeskapande investeringar

Utformningen och planeringen av bostäderna är avgörande för att gynna en långsiktig hållbarhet. Framförallt gäller det att skapa förutsättningar för att hålla driftskostnaderna nere genom att tänka långsiktigt i till exempel materialval, teknik och ytplanering. Med genomtänkta och kloka investeringar i byggskedet skapas långt större värden över tid både för fastigheten i sig och för de som ska bo i den. Dyrt idag, billigt i morgon, är en gammal klok byggmästarkunskap som blivit alltför sällsynt på dagens kortsiktiga och kostnadsoptimerade bostadsmarknad.

Industrialiserad produktion

En viktig förutsättning för effektivare bostadsproduktion är att vi börjar använda den moderna tekniken fullt ut. Idag finns alla möjligheter att arbeta industriellt med individuellt prefabricerade element i trä, stål och betong med hög anpassning till projektets förutsättningar. Produktionsprocessen blir digitaliserad och standardiserad, men ger samtidigt möjlighet till fortsatt stor variation i arkitekturen.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Magnus Månsson på
magnus.mansson@semren-mansson.se eller 031-743 02 00.